۱۳٩٤/۸/۱٠ :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
۱۳٩۱/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱٠/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
۱۳٩۱/۸/٧ :: ۱۳٩۱/۸/٧
۱۳٩۱/۸/٧ :: ۱۳٩۱/۸/٧
۱۳٩۱/۸/٤ :: ۱۳٩۱/۸/٤
۱۳٩۱/٧/۱٦ :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
۱۳٩۱/٧/۱٤ :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
۱۳٩٠/۱٢/۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
۱۳٩٠/۱٢/۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
۱۳٩٠/۱۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
۱۳٩٠/۱۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
۱۳٩٠/۱۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
۱۳٩٠/۱٠/٧ :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
۱۳٩٠/۱٠/٧ :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
۱۳٩٠/۱٠/٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
۱۳٩٠/۱٠/٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
۱۳٩٠/۱٠/۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
۱۳٩٠/۱٠/۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
۱۳٩٠/٩/۳٠ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
۱۳٩٠/٩/۳٠ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
۱۳٩٠/٩/۱۳ :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
سردرد :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
۱۳٩٠/٩/۸ :: ۱۳٩٠/٩/۸
۱۳٩٠/٩/۸ :: ۱۳٩٠/٩/۸
۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
رنگی چون آغاز :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
۱۳٩٠/۸/۱٦ :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
علت و معلول :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
۱۳٩٠/۸/۱۳ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
۱۳٩٠/۸/۱۳ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
۱۳٩٠/٧/۱٩ :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
۱۳٩٠/٧/۱٩ :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
۱۳٩٠/٧/۱۸ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
۱۳٩٠/٧/۱۸ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
۱۳٩٠/٦/٢٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
ف.ش.ا.ر :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
۱۳٩٠/٦/۱٩ :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
توبه :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
۱۳٩٠/٦/۱۳ :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
۱۳٩٠/٦/۱۳ :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
۱۳٩٠/٦/۱۱ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
۱۳٩٠/٦/۱۱ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
۱۳٩٠/٦/۱ :: ۱۳٩٠/٦/۱
درد واره ها :: ۱۳٩٠/٦/۱
۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
۱۳٩٠/٥/۱٤ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
خدا :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
۱۳٩٠/٥/۱۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
۱۳٩٠/٥/۱۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
۱۳٩٠/٥/۱٠ :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
۱۳٩٠/٥/۱٠ :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
۱۳٩٠/۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
۱۳٩٠/۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
عشق و گدائی؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
۱۳٩٠/۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
۱۳٩٠/۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
۱۳٩٠/۱/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
ساقی :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
۱۳٩٠/۱/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
پریا :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
۱۳٩٠/۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
آیدا در آینه :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
۱۳٩٠/۱/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
...... :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
۱۳٩٠/۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
لولوی شیشه ها :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
۱۳٩٠/۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱/٩
بوف کور :: ۱۳٩٠/۱/٩
۱۳٩٠/۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱/۸
۱۳٩٠/۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱/۸
خیام :: ۱۳٩٠/۱/۸
ستیزه هومر :: ۱۳٩٠/۱/٧
۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
سیب :: ۱۳٩٠/۱/٥
۱۳٩٠/۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱/٥
۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
نارسیس :: ۱۳٩٠/۱/٤
۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
دکتر علی شریعتی :: ۱۳٩٠/۱/٤
۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
غزلی در نتوانستن :: ۱۳٩٠/۱/٤
۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
۱۳٩٠/۱/۳ :: ۱۳٩٠/۱/۳
شبانه :: ۱۳٩٠/۱/۳
۱۳٩٠/۱/۳ :: ۱۳٩٠/۱/۳
ایمان بیاوریم به اغاز فصل سرد... :: ۱۳٩٠/۱/۳
۱۳٩٠/۱/۳ :: ۱۳٩٠/۱/۳
دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱/۳
new year :: ۱۳٩٠/۱/۱
جغدشدم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
ایدا دراینه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩


.:: Powered By persianblog.ir Copyright © 2009 by ivanho ::.
.:: Design By :
wWw.Theme-Designer.Com ::.


دلتنگی (۱)

دروغ (۱)

خدا (۱)

شاملو (۱)

گاندی (۱)

صادق هدایت (۱)

خیام (۱)

سیب (۱)

شب (۱)

جبران خلیل جبران (۱)

سال نو (۱)

توبه (۱)

شبانه (۱)

فریدریش نیچه (۱)

فشار (۱)

پریا (۱)

مشنگ (۱)

سهراب سپهری (۱)

قیصر امین پور (۱)

پابلو نرودا (۱)

اش (۱)

اسکار وایلد (۱)

زشتی (۱)

richard brautigan (۱)

بل (۱)

وارونگی (۱)

بعد از مدت ها (۱)

چرا؟؟؟ (۱)

غزلی در نتوانستن (۱)

غلامعلی شکوهیان (۱)

آیدا در آینه (۱)

توضیح نارسیس (۱)

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (۱)

عشق و گدا ئی؟ (۱)

charles bukowski (۱)

همینگوی-وداع با اسلحه (۱)

عامه پسند-بوکفسکی (۱)

هاینریش بل-نان سال های جوانی (۱)