....و عشق

                        

                                 صدای فاصله هاست

                                                   

                                صدای فاصله هایی که

             

                                                                        غرق ابهام اند

/ 0 نظر / 10 بازدید