/ 5 نظر / 6 بازدید
حسینم

نوائی که می خوانی پژمرده می کند گل را/خشک می کند رود را/سرازیر می کند اشک را/تمام می کند حجت را

حسینم

تو کوچه پس کوچه های تنهائی تو را هیچ کس نمی شناسد چون تو تنهائی...غریبی در شهری مرده خالی از سکنه احساس و آنکه به تو بگوید کسی را داری در همدردی و غم خواری