ساقی

کاش میدیدم چیست

 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست

 آه وقتی که تو لبخند نگاهت را

 می تابانی

 بال مزگان بلندت را

                               می خوابانی                       

 آه وقتی که تو چشمانت

                                  آن جام لبالب از جاندارو را

 سوی این تشنه جان سوخته می گردانی

 موج موسیقی عشق

 از دلم می گذرد

 روح گلرنگ شراب

در تنم می گردد

 دست ویرانگر شوق

 پرپرم می کند ای غنچه رنگین پرپر!

 من در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد

 برگ خشکیده ی ایمان را

                                          در پنجه ی باد

 رقص شیطانی خواهش را

                                         در آتش سبز!

 نور پنهانی بخشش را

                                       در چشمه ی مهر

 اهتزاز ابدیت را می بینم

 بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست

 اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست

 کاش می گفتی چیست

 آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست

/ 4 نظر / 9 بازدید
مصطفی

عشق آوای زیباییست از حنجره ادم کریهی که نباید از نزدیک به وی نگریست