ایمان بیاوریم به اغاز فصل سرد...

و این منم   زنی تنها   در استانه فصلی سرد     در ابتدای درک هستی الوده زمین    و یاس ساده و غمناک اسمان    و ناتوانی این دست های سیمانی.       زمان گذشت   زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت   چهار بار نواخت   امروز روز اول دی ماه است   من راز فصل ها را میدانم     و حرف لحظه ها را میفهمم    نجات دهنده در گور خفته است    وخاک خاک پذیرنده       اشارتی است به ارامش     زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت   در کوچه باد می اید  در کوچه باد می اید     و من به جفت گیری گل ها   می اندیشم    به غنچه هایی با ساق های لاغر کم خون   و این زمان خسته مسلول    و مردی از کنار درختان خیس میگذرد     مردی که رشته های ابی رگ هایش     مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش        بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش ان هجای خونین را       تکرار    -سلام    -سلام       و من به جفت گیری گل ها می اندیشم

/ 0 نظر / 4 بازدید