ستیزه هومر

وقتی کسی از انسانیت حرف می زند در اصل بر این باور است که گویی

            چیزی هست که انسان را از طبیعت مجزا می کند و به انسان تشخص

              می بخشد ولیکن در واقعیت امر چنین تفکیکی بین انسان و طبیعت

                وجود ندارد ویزگی های طبیعی و کیفیاتی که مطلقا انسانی

                  تلقی می شوند هر دو با هم و به نحوی جدایی ناپذیر

                    رشد و گسترش پیدا می کنند انسان در والاترین

                 و اصیل ترین استعدادهایش همان طبیعت است و خوی

               دو گانه ی خطرناک ان را بروز می دهد حتی ان بخش از

             توانمندی های انسان که هولناک و فاقد خوی انسانی پنداشته

          شده خاک حاصلخیزی است که کل انسانیت میتواند به طرز موثر پویا

       و کار امدی در ان رشد و نمو کند

/ 0 نظر / 6 بازدید