زندگی در دنیایی که حتی پیش از آن که پا درآن بگذارد


 آن اندازه بی اطمینانی و گنگی را برایش پدید آورده بود

 

چیزی در بطن خود نداشت


مگر دسته ای از ارزش های اجدادی

 

 آداب و رسوم و سخنان پیش پا افتاده ی دست مالی شده

 

که مردم خود را با آن ها سرگرم می کردند تا

 

تا از کشتن نفس و برخورد با جامعه برکنار بمانند

 / 2 نظر / 11 بازدید
رویای آبی

بهترین ها رو برات آرزو میکنم[قلب][گل][شوخی]