این همه تلاش


این همه سگ دو زدن

این همه له له زدن

واسه چی ؟؟؟؟

مردن؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
داو عاشقانه

باز بارون خيال آسياب ذهنتو چرخونده؟ باز فيلسوف و سوال؟ باز عارف و سفال؟ باز هستي و زوال؟ باز آمال و خيال؟........

داو عاشقانه

كجاها رفته بودي ميخونه يا معبد؟ -رنج ما قويتر از مشروبه.ميخونه افسونه. ....(زنده ياد حسين پناهي)

asal

[گریه][گریه][گریه][گریه]