ف.ش.ا.ر

ف.ش.ا.ر

کلمه ای که همیشه باعث میشه خیلی چیزا اتفاق بیفته

فشار آب توی لوله باعث میشه آب بیرون بریزه

فشار بوی پیاز باعث میشه اشک بریزبم

فشار زندگی باعث عصبانیته

فشار درس

فشار

فشار نیاز باعث اختراع کردن میشه

فشار غذای اضافه به شکم باعث توالت رفتنه

فشار در باعث باز شدنشه

و

فشار خواب باعث میشه که دیگه نوشتن رو تموم کنم...

/ 0 نظر / 8 بازدید